AKTUELLT

Har ni sett!
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikting neurosjukvård, 60 hp, Linköping, start ht 23 se här

Neurosjukvård 15 hp, HT23/VT24 Karolinska institutet se här

FRAMFLYTTAT till hösen 2023
Nytt datum meddelas via hemsidan under våren!
VfMD 6:e Parkinsonsfördjupningsmöte - 
Den komplexa Parkinsonpatienten - smärta, palliativ vård och rehabilitering.

Årsmöte digitalt

Onsdagen 11 oktober, kl. 15-16 via zoom


Dagordning


§ 1             Mötet öppnas

§ 2             Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna

§ 3             Val av mötespresidium att leda förhandlingarna (ordförande och sekreterare)

§ 4             Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

§ 5             Val av rösträknare

§ 6             Godkännande av föredragningslistan

§ 7             Verksamhets- och revisionsberättelse

§ 8             Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9             Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
§ 10           Motioner

§ 11           Medlemsavgiftens storlek

§ 12           Val av ordförande, 3 styrelseledamöter och 1 suppleant

§ 13           Val av 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter

§ 14           Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning

§ 15           Delegering till styrelsen - revisorerna och valberedningen undantagna - att utse

                   ersättare för dem som har lämnat sin post

§ 16             Stadgar

§ 17           Hemsidan www.vfmd.se

§ 18           Behandling av övriga frågor som tillsänts styrelsen för beredning

§ 19           Mötet avslutas

 

 

Stockholm 2023-09-03

 

Arja Höglund

Ordförande VfMD

 
Nominera till styrelsen

Utlysning av styrelseposter i Vårdföreningen Movement Disorders inför årsmötet 2023

Vårdföreningen Movement Disorders (VfMD) kommer att välja nya medlemmar till styrelsen vid årsmötet den 11 oktober i Stockholm.

Detta innebär att alla medlemmar som är intresserade av att inneha en styrelsepost har möjlighet att nominera sig själva. Valberedningen kommer därefter att basera sitt förslag till årsmötet på dessa nomineringar. Observera att det är av största vikt att de personer som nomineras är motiverade och intresserade av styrelsearbetet. Valberedningen accepterar därför inte nomineringar av annan medlem än den nominerade själv. Om du tycker att någon annan person (dvs inte du själv) ska ingå i styrelsen ber vi dig därför att tala med denna person och be honom/henne nominera sig själv.

Nomineringar (dokumentation enligt nedan) skall vara valberedningen till handa senast den 2023-10-01. Nomineringarna skickas till båda valberedarna (Susanna Sundelin och Lisa Regner) på email:

susanna.sundelin@regionostergotland.se

lisa.regner@regionstockholm.se


Följande poster är öppna för nominering inför årsmötet 2023:

1 post som ordförande (mandattid 2 år)

3 poster som styrelseledamot (mandattid 2 år)

1 post som styrelseledamot suppleant (mandattid 2 år)


Nomineringar ska bestå av följande dokument:

  • Ifyllt nomineringsformulär (se bilaga)
  • Kort redogörelse (max 1 A4-sida) för varför man önskar bli invald i styrelsen, vad man anser sig kunna tillföra.
  • Meritförteckning/CV


Vi ser fram mot Din nominering!


Valberedningen.

Susanna Sundelin Lisa RegnerBilaga

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka in tillsammans med:
Kort redogörelse (max 1 A4-sida) för varför Du önskar bli invald i styrelsen, vad Du anser Dig kunna tillföra samt din meritförteckning.

Skicka in detta till lisa.regner@regionstockholm.se och susanna.sundelin@regionostergotland.se senast 2023-10-01

Namn:

Yrke:

Ev. akademiska examina:

Arbetsplats (klinik, sjukhus, etc.):

Adress:

Telefon (arbete):

Telefon (hem):

Telefon (mobil):

Email:

Jag nominerar mig till posten som styrelseledamot 


Ort, datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:


VfMD - Vårdföreningen Movement Disorders

VfMD bildades 1995 och är en fristående riksomfattande förening för hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studerande med intresse för neurologiska rörelsesjukdomar (movement disorders). Till dessa hör bland annat Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, dystonier och tremor. Parkinsons sjukdom utgör huvudsakligt fokus för föreningen.
Syftet med VfMD är att bevaka och främja utbildning, forskning och utveckling samt att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenhet kring vård och rehabilitering av personer med neurologiska rörelsesjukdomar. VfMD är en multiprofessionell förening och bland våra medlemmar finns alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården representerade. VfMD anordnar bland annat årligen det multiprofessionella Parkinsonsfördjupningsmötet i Sigtuna och har ansvar för att driva och vidareutveckla Nationella Parkinsonskolan .
Diskussionerna hålls på generell nivå och i sluten grupp för att bibehålla sekretessen. Gå in på Facebook och sök på Vårdföreningen Movement disorders. Klicka sedan på Gå med i gruppen.
Från vänster i bild:
Peter Hagell: Ledamot 
Leg. Sjuksköterska/professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad.
Mia Nilsson: Ledamot
Leg. Sjukgymnast/docent i sjukgymnastik; Lunds universitet.
Maria Haak: Ledamot
Leg. Arbetsterapeut/professor i gerontologi; Lunds universitet
Michaela Karlstedt: Vice ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor;
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Arja Höglund: Ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Carina Hellqvist: Sekreterare.
Leg. Sjuksköterska /medicine doktor; Universitetssjukhuset i Linköping
Karin Persliden: Kassör.
Specialissjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Caroline Buller: suppleant
Leg Sjuksköterska; Norrköping
VfMD Diskussionsforum på Facebook
Diskussionforumet syftar till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar kring vård och rehabilitering av personer med Parkinson och andra Movement Disorders. Här är alla medlemmar välkomna att utbyta information, rådfråga andra medlemmar, lägga upp intressanta forskningsstudier eller tipsa om utbildningar.